Đăng ký sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng

Qua quá trình triển khai cho các bệnh viện, chúng tôi nhận thấy rằng việc triển khai cùng lúc các phần mềm QLCL không thích hợp cho đa số bệnh viện. Bệnh viện luôn nhiều việc trong khi nguồn lực để triển khai QLCL có giới hạn. Do đó vui lòng triển khai từng phần mềm một và khuyến cáo chọn Dr5-STAR: Quản lý sự cố trước. Phần mềm này luôn cần ngay cho tất cả các bệnh viện và cũng cần cho nhiều tiêu chí chất lượng. Xem giới thiệu Dr5-STAR. Tải về CV15 cung cấp phần mềm. Nếu cần sử dụng nhiều phần mềm, bệnh viện có thể đăng ký nhiều lần.
A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Cần là tên chính thức, sẽ được dùng để đăt tên phần mềm cho đơn vị.
Danh sách khoa phòng cần thiết để kỹ thuật cấu hình cho bệnh viện. Click vào đây để tải về mẫu danh sách.
Kích thước của file phải nhỏ hơn 5 MB.
Các định dạng cho phép: doc docx xls xlsx gz rar tar zip.
Mục đích của văn bản để xác nhận Giám đốc bệnh viện đã biết và cho phép sử dụng phần mềm tại đơn vị. Yêu cầu này là BẮT BUỘC. Văn bản này có thể là tờ trình, phiếu đăng ký, ...theo mẫu của bệnh viện và được giám đốc ký. Bạn có thể tham khảo mẫu của Hội tại đây.
Kích thước của file phải nhỏ hơn 5 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png pdf gz rar tar zip.
Mục đích của văn bản để xác nhận trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo mật các sự cố trên phần mềm.Yêu cầu này là BẮT BUỘC. Bạn có thể dùng Mẫu trả phí hoặc Miễn phí tương ứng.
Kích thước của file phải nhỏ hơn 5 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png pdf gz rar tar zip.
B. THÔNG TIN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH (ĐẦU MỐI)

Chúng tôi sẽ tạo tài khoản quản lý (admin) phần mềm cho cán bộ phụ trách/đầu mối. Các liên hệ chính thức cũng sử dụng thông tin này.

Thông tư này là thông tư quan trọng nhất của hoạt động QLCL&ATNB tại bệnh viện, quy định tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động này tại bệnh viện.

Nếu có khó khăn trong việc đăng ký, vui lòng liên hệ ĐT 0906850408, Email: star@dr5.vn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM