Phụ lục 4. Danh sách các Sở Y tế đăng ký mã đánh giá viên

http://danhgia.chatluongbenhvien.vn/co-quan?name=&name_1=2&items_per_page=200

Phụ lục 5. Danh sách các bệnh viện không khảo sát hài lòng trên phần mềm trực tuyến

http://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/benh-vien-kshl

http://hailong.chatluongbenhvien.vn/admin/danh-sach/so-kshl

Phụ lục 6. Danh sách bệnh viện có đăng tải bằng chứng cho Đánh giá chất lƣợng bệnh viện

(bnh vin không có tên trong danh sách là các bnh vin không đăng ti bng chng)

http://bangchung.chatluongbenhvien.vn/benh-vien/bang-chung

http://bangchung.chatluongbenhvien.vn/so/bang-chung