Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký (tài khoản đã kích hoạt)

Bạn vào trang Danh sách đánh giá viên (1)

Tìm thông tin dựa vào bộ lọc thích hợp (2)

Nếu tài khoản nào bạn có quyền sửa, sẽ có nút sửa. Click vào loại thông tin bạn muốn sửa và làm theo hướng dẫn bên trong mẫu.

- Sửa tài khoản đăng nhập (3)

- Sửa phiếu đăng ký (4)