Hướng dẫn này áp dụng cho Bộ Y tế, các Ngành, các Sở Y tế gửi kế hoạch Đánh giá bệnh viện thuộc quyền quả lý của mình.

Đơn vị cần biết tài khoản của mình để thực hiện. Tài khoản chính là tài khoản dùng cho phần mềm Khảo sát hài lòng có dạng 12abc.syt đối với Sở Y tế.

Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm quản lý Đánh giá viên, Kế hoạch kiểm tra bệnh viện

Địa chỉ http://danhgia.chatluongbenhvien.vn

Đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế

Trang chủ sau khi đăng nhập

Bước 2. Vào trang "LỊCH, KẾ HOẠCH"

Click vào nút menu có hình cuốn lịch

Bước 3. Tạo lịch kiểm tra

Click vào "Thêm lịch, sự kiện"

Mỗi lần chỉ tạo được kiểm tra cho 1 bệnh viện.

Gõ vài ký tự trong tên bệnh viện mà Sở Y tế quản lý, chọn bệnh viện thích hợp từ danh sách.

Nhập thời gian dự kiến.

Click nút lưu khi đã nhập đủ các thông tin.

Bước 4. Tiếp tục nhập các bệnh viện khác đến khi nào hết danh sách bệnh viện mà Sở quản lý

Có thể trở lại từ Bước 2, hoặc có thể click ngay vào dòng nhìn thấy trong hình bên dưới "Gửi lịch kiểm tra bệnh viện"