Đăng ký sử dụng

  • Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ với đơn vị trong vòng 24h từ khi nhận được đăng ký.
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm, hướng dẫn triển khai sẽ được gửi qua email cho đơn vị sau khi đăng ký thành công.
  • Nếu có khó khăn gì trong việc đăng ký và sử dụng, vui lòng liên hệ star@dr5.vn