Dr5 - Công cụ Quản lý chất lượng

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Giới thiệu

Giới thiệu về Phòng Quản lý chất lượng, đội ngũ và các hoạt động Quản lý chất lượng

Giới thiệu về chúng tôi

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một hoạt động của hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam. Hoạt động này được tham gia bới các thành viên tâm huyết về Quản lý chất lượng (QLCL). Các thành viên tham gia bao gồm các cán bộ làm QLCL tại Bộ Y tế, tại các cơ sở Y tế và các nhà chuyên môn y tế.

 

Back to Top